Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Římskokatolická farnost Křižanov

Vítejte na našich stránkách!

Křest dítěte

Křest je první a základní křesťanskou svátostí. Člověk se prostřednictvím křtu stává křesťanem, Božím dítětem osvobozeným od dědičné viny a sjednoceným v Duchu Svatém s Kristem a jeho církví, s Boží rodinou (farním společenstvím), je obdarován Boží milostí, věčným životem. 

Za křest dítěte a plnění závazků s ním souvisejících zodpovídají především rodiče. Proto alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný katolík a musí se zaručit, že bude dítě slovem i příkladem vychovávat v katolické víře a uvádět do křesťanského života a společenství církve. Pokud druhý rodič není pokřtěným katolíkem, prohlašuje, že se křtem souhlasí a nebude bránit křesťanské výchově dítěte.

Křestní kmotr pomáhá rodičům při výchově v katolické víře. Má být dítěti spolu s rodiči příkladem křesťanského života. Proto musí být pokřtěným katolíkem, který již přijal svátost eucharistie a má být i biřmován. Také praktikuje svou víru, tzn. že pravidelně přijímá svátosti, vědomě se snaží žít podle Božích přikázání a nežije v nesezdaném soužití nebo v manželství uzavřeném pouze civilně.

Pokud chcete nechat pokřtít své dítě v naší farnosti, pak se zavčas obraťte na pana faráře (tel.: 733 742 732), s kterým si vyjasníte význam a podmínky křtu, výběr kmotra, domluvíte přípravná setkání a termín křtu.

Křest se uděluje ve vlastní farnosti. Ta je dána faktickým bydlištěm dítěte (nemusí se shodovat s trvalým bydlištěm). V jiné než vlastní farnosti je možné křtít, ale jen se souhlasem vlastního faráře.

V naší farnosti se uděluje křest ve farním kostele sv. Václava v Křižanově zpravidla první neděli v měsíci při nebo po mši svaté dle domluvy s farářem.

Křest je zdarma! Můžete ale věnovat příspěvek jako dar pro farnost (na kostel).

Další informace se poskytují během přípravy.

Bannery

Logo synoda    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme