Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Římskokatolická farnost Křižanov

Vítejte na našich stránkách!

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Kriste uslyš nás!
Kriste vyslyš nás!

Bože, náš nebeský Otče / smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa / smiluj se nad námi
Bože, Duchu svatý / smiluj se nad námi
Bože, v Trojici jediný / smiluj se nad námi

Svatá Maria / oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko / oroduj za nás
Svatá Panno panen / oroduj za nás
Svatá Matko matek / oroduj za nás
Svatý Josefe / oroduj za nás

Zdislavo, matko svatého života / oroduj za nás
Zdislavo, plná Ducha svatého / oroduj za nás
Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání / oroduj za nás
Zdislavo, vzore mladých lidí / oroduj za nás
Zdislavo, přímluvkyně snoubenců / oroduj za nás
Zdislavo, věrná a milující manželko / oroduj za nás
Zdislavo, obětavá a laskavá matko / oroduj za nás
Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu / oroduj za nás
Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných / oroduj za nás
Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných / oroduj za nás
Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných / oroduj za nás
Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů / oroduj za nás
Zdislavo, pomocnice pronásledovaných / oroduj za nás
Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců / oroduj za nás
Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží / oroduj za nás
Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné / oroduj za nás
Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně / oroduj za nás
Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce / oroduj za nás
Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše / oroduj za nás
Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru / oroduj za nás
Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti / oroduj za nás
Zdislavo, věrná dcero Církve / oroduj za nás
Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika / oroduj za nás
Zdislavo, chloubo rodné Moravy / oroduj za nás
Zdislavo, ochránkyně severních Čech / oroduj za nás
Zdislavo, perlo české šlechty / oroduj za nás
Zdislavo, slávo a ozdobo řádu Kazatelského / oroduj za nás
Zdislavo, slávo a záštito městyse Křižanova a města Jablonného / oroduj za nás
Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa Českého / oroduj za nás
Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského / oroduj za nás
Zdislavo, mocná přímluvkyně u Nejsvětější Trojice / oroduj za nás
Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky / oroduj za nás

Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi
Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi
Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi

Pros za nás, svatá Zdislavo a za naše rodiny / Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních

Modleme se:

Bože, tys dal svaté Zdislavě ochotné srdce tě s vírou a nadějí následovat a osvědčovat lásku k tobě v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní. Prosíme tě na její přímluvu, naplň těmito dary i nás, abychom ti jako ona sloužili s upřímným srdcem a vydávali o tobě svědectví svým životem.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bannery

Logo synoda    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme