Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Kriste uslyš nás!
Kriste vyslyš nás!

Bože, náš nebeský Otče / smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa / smiluj se nad námi
Bože, Duchu svatý / smiluj se nad námi
Bože, v Trojici jediný / smiluj se nad námi

Svatá Maria / oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko / oroduj za nás
Svatá Panno panen / oroduj za nás
Svatá Matko matek / oroduj za nás
Svatý Josefe / oroduj za nás

Zdislavo, matko svatého života / oroduj za nás
Zdislavo, plná Ducha svatého / oroduj za nás
Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání / oroduj za nás
Zdislavo, vzore mladých lidí / oroduj za nás
Zdislavo, přímluvkyně snoubenců / oroduj za nás
Zdislavo, věrná a milující manželko / oroduj za nás
Zdislavo, obětavá a laskavá matko / oroduj za nás
Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu / oroduj za nás
Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných / oroduj za nás
Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných / oroduj za nás
Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných / oroduj za nás
Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů / oroduj za nás
Zdislavo, pomocnice pronásledovaných / oroduj za nás
Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců / oroduj za nás
Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží / oroduj za nás
Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné / oroduj za nás
Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně / oroduj za nás
Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce / oroduj za nás
Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše / oroduj za nás
Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru / oroduj za nás
Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti / oroduj za nás
Zdislavo, věrná dcero Církve / oroduj za nás
Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika / oroduj za nás
Zdislavo, chloubo rodné Moravy / oroduj za nás
Zdislavo, ochránkyně severních Čech / oroduj za nás
Zdislavo, perlo české šlechty / oroduj za nás
Zdislavo, slávo a ozdobo řádu Kazatelského / oroduj za nás
Zdislavo, slávo a záštito městyse Křižanova a města Jablonného / oroduj za nás
Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa Českého / oroduj za nás
Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského / oroduj za nás
Zdislavo, mocná přímluvkyně u Nejsvětější Trojice / oroduj za nás
Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky / oroduj za nás

Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi
Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi
Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi

Pros za nás, svatá Zdislavo a za naše rodiny / Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních

Modleme se:

Bože, tys dal svaté Zdislavě ochotné srdce tě s vírou a nadějí následovat a osvědčovat lásku k tobě v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní. Prosíme tě na její přímluvu, naplň těmito dary i nás, abychom ti jako ona sloužili s upřímným srdcem a vydávali o tobě svědectví svým životem.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bannery

    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme